فایل های دسته بندی پروژه برنامه نویسی - صفحه 10

دانلود پروژه محاسبه معدل با تعداد واحد به زبان c++ سی پلاس پلاس

دانلود پروژه محاسبه معدل با تعداد واحد به زبان برنامه نویسی c++ سی پلاس پلاس

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مجموعه 11 کتاب جذاب

مجموعه 11 کتاب جذاب در قالب فایل pdf

قیمت : 3,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود فایل آموزش خود هیپنوتیسم

ؿٕب بب یبدٌیشی خٛد ٞیپٙٛتیضْ بٝ وّیذ ٔغض خٛد دػت ٔی یببیذ ٚ لبدس خٛاٞیذ بٛد خٛد سا آ٘ؽٛس وٝ ٔی خٛاٞیذ بش٘بٔٝ سیضی وٙیذ ٘بساحتی ٞب سا اص خٛد دٚس وٙیذ خٛد سا ٔٛظف بٝ سػیذٖ بٝ خٛؿبختی وٙیذ ٔی تٛا٘یذ لذست ٞبی ٔبٚساؼبیعٝ سا دس خٛد بٝ ٚ...

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پروژه سیستم مدیریت کتابخانه با c# سی شارپ

دانلود پروژه سیستم مدیریت کتابخانه با c# سی شارپ - با توجه به حجم زیاد اطلاعات مربوط به کتابخانه‌ها و همچنین مراجعات زیاد مربوط به راجستر و قرض گرفتن کتاب‌ها، مدیریت اطلاعات یکی از موارد مورد ضرورت برای مدیران کتابخانه می‌باشد. در دیتابیس‌های سنتی مورد استفاده در کتابخانه‌ها به دلیل نبود امکان.....

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت گروه مطالعاتی بررسی اهداف استراتژیک و عملکرد شرکت فناوری اطلاعات

پاورپوینت گروه مطالعاتی بررسی اهداف استراتژیک و عملکرد شرکت فناوری اطلاعات

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت كارآفريني در قالب يك مكتب

پاورپوینت كارآفريني در قالب يك مكتب - این فایل در قالب فرمت Power Point قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت بررسی كارآفريني كسب و كار

پاورپوینت كارآفريني - این فایل در قالب فرمت Power Point قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

قیمت : 16,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت بررسی کاویتاسیون در پمپ

پاورپوینت کاویتاسیون در پمپ - این فایل در قالب فرمت Power Point قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کار آفرینی در کسب و کار اینترنتی

پاورپوینت کار آفرینی در کسب و کار اینترنتی - این فایل در قالب فرمت Power Point قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

قیمت : 10,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15قبلی · بعدی