فایل های دسته بندی پایان نامه و پروژه دانشگاهی - صفحه 8

فراوانی نسبی آنزیم متالوبتالاکتاماز در سویه‌های سودوموناس ائروژینوزای جدا شده از نمونه‌های بالینی

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی فراوانی نسبی آنزیم متالوبتالاکتاماز در سویه‌های سودوموناس ائروژینوزای جدا شده از نمونه‌های بالینی در شهر یزد به روش E Test

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فراوانی نسبی آنزیم بتالاکتاماز با طیف گسترش یافته ( ESBLs) در کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیماران

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی فراوانی نسبی آنزیم بتالاکتاماز با طیف گسترش یافته ( ESBLs) در کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان‌های شهر یزد به روش Double Disk Synergy Test

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسی عوامل استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارشناسان

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی عوامل موثر بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارشناسان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛1392

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شیوع ژن های شیگاتوکسین و اینتیمین در سویه های اشریشیا کلی O157:H7 جدا شده از عفونت ادراری

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی شیوع ژن های شیگاتوکسین و اینتیمین در سویه های اشریشیا کلی O157:H7 جدا شده از عفونت ادراری در شهرستان الشتر

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه ارتباط الگوهای غذایی با شیوع افسردگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی شیوع افسردگی و ارتباط آن با الگوهای غذایی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شمال و غرب تهران در سال 1392

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شناسایی سازه های مرتبط با تغییرات پرداخت از جیب بیمه شدگان خدمات پزشکی در ایران از نگاه بیمه گر دولت

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی شناسایی سازه های مرتبط با تغییرات پرداخت از جیب بیمه شدگان خدمات پزشکی در ایران از نگاه بیمه گر دولتی

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه کاربرد تحلیل اهمیت سنجش کیفیت خدمات بیمارستانی در مراکز آموزشی- درمانی دانشگاه پزشکی

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی سنجش کیفیت خدمات بیمارستانی در مراکز آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین: کاربرد تحلیل اهمیت _عملکرد(92-1391)

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه سنتز و اثرات ضد دردي مشتق جديد از خانواده دارويي فنسيكليدينها،با تغيير گروه آميني مولكول

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی سنتز و بررسي اثرات ضد دردي مشتق جديد از خانواده دارويي فنسيكليدينها،با تغيير گروه آميني مولكول دارو

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه ردیابی هیستوموناس مله اگریدیس در بوقلمون های کشتارشده

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی ردیابی هیستوموناس مله اگریدیس در بوقلمون های کشتارشده دراستان اصفهان

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13قبلی · بعدی