پاورپوينت طراحی منظر مبانی نظری و فرآیند طراحی

دسته بندي : پایان نامه و پروژه دانشگاهی » رشته شهرسازی

üکیفیت سکانس ها

qتباین

qتکرار

qیکمرتبگی

qضرباهنگ

qسلسله مراتب

qبرداشت منظر شهری

qنحوه تولید نقشه

qنحوه بکارگیری علائم منظر شهری

 

v یک مسیر طولانی معمولا به خاطر ویژگی های متفاوتی که در طول آن وجود دارد به بخش های مختلف تقسیم می گردد.

هر بخش خود دارای مشترکاتی است که باعث تمایز آن بخش از بخش های دیگر می شود.هر یک از بخش های متباین را یک سکانس می نامند.

 

 

vسکانس نیز به نوبه خود از یک سری تصاویر مقطعی تشکیل شده است که آن ها را “تصویر یک لحظه “ یا “مقطع “ می نامیم.

 

 

vکیفیت سکانس ها یا بهتر بگوییم فضاهای متباین شامل:

§کلیه کیفیت های مطرح شده در کیفیت های فضایی

§کیفیت های موثر بر رفتار

§میزان سازگاری بین مولفه ها

 

تباین                    تفاوت و فرق و جدایی میان دو چیز است.

 

vتباین باعث می شود که هر پدیده از پدیده های کناری اش تفکیک شود و برای ایجاد یک محیط شهری جالب و زنده ضروری است.

 

Øتباین در دوحالت بررسی می شود :

-1یکی در رابطه هر فضای شهری با فضای مجاورش

-2 دیگری در رابطه بین اجزا یک فضای شهری

 

vتفاوت و اختلاف درجاتی از تباین هستند. 

 

Øتفاوت: درمورد  چند پدیده که در اساس با هم موافق اند ، اما در جزئیات و ویژگی های افزوده باهم اختلاف جزئی دارند بکار گرفته می شود.مانند تفاوت در اندازه ، مصالح ، رنگ ، نور و... 

 

Øاختلاف :درمورد چند پدیده که در بنیان و اساس باهم فرق دارند بکار گرفته می شود، یعنی دو نوع از هم متمایزاند مانند اختلاف میدان و فلکه، بازار و مجتمع تجاری و ...

 

Øتضاد : حالتی است که در آن جدایی میان دو پدیده تا جایی پیش می رود که از مرز تباین گذشته و اساسا به دو پدیده مستقل از هم تیدیل می شوند.

 

vتکرار به معنای مجموعه ای بی انقطاع از واحد های متصل به هم است.

 

توسط تکرار کیفیت فردی هر یک از اجزا حفظ شده ولی در عین حال وجود یک کل واحد نیز تا حدودی بدست می آید.

زمانی که تکرار منظم باشد ، منجر به ضرباهنگ می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

vفضایی که توسط تکرار عناصر مشابه یا مساوی بوجود آمده باشد دارای نظم و وحدتی خاص می شود.هرعنصر که از چندین جزء مساوی تشکیل شده است می تواند تکرار را نشان دهد.

 

vدر یک سلسله از سکانس ها ، فرد احساس های مختلفی را تجربه می کند. این احساس ها ممکن است تکراری یا غیر تکراری باشند.مواجهه با عناصری جدید و ناگهانی ایجاد یکمرتبگی می کند.

 

vتکرار هر عنصری از لحاظ فرمال )شکل و رنگ و غیره( طبق نظمی معین، ریتم یا ضرباهنگ می باشد.

 

ضرباهنگ زمانی اتفاق می افتد که عناصر یا نیروهای شبیه به هم با فواصلی مساوی یا مرتب تکرار شوند.

هر ضرباهنگ می تواند خود ترکیبی از دو یا چند ضرباهنگ دیگر باشد.

 

 

هرگاه چند سکانس به صورت متوالی قرار گیرند، نظمی در روابط بین آن ها بوجود می آید.ممکن است تمامی سکانس ها هم ارزش بوده و احساس القا شده از آنان دارای ارزش یکسان باشد.و یا ممکن است ارزش یک سکانس کمتر یا بیشتر از سکانس های بعدی باشد.

این اختلاف ارزش ها و تجلی ارزش یک سکانس “کم یا بیشتر از سایر سکانس ها “ ایجاد سلسله مراتب می کند.

 

vسیمای شهر به عنوان تصور ذهنی از فضا،. علاوه بر پیش زمینه های ذهنی و شخصیت وجودی ناظر یا ناظرین به صورت جمع، وابسته به منظر شهری نیز می باشد.

نحوه استفاده از علائم قراردادی برای تولید نقشه موقعیت مکانی عناصر منظر شهری می باشد.

 

 

Øمنظر شهری بصورت دسته بندی با علائم خاص خود در دو بخش ارائه می شود:

-1نحوه تولید نقشه

-2نحوه بکارگیری علائم منظر شهری

Øتهیه نقشه خام و بهنگام محدوده مورد نظر که قابلیت تکثیر داشته باشد.

Øنقشه ها با اصول عمومی ارائه نقشه تدوین و ارائه شوند.

Øحتی الامکان هرکدام از دسته علائم روی نقشه جداگانه پیاده شوند ولی در موارد هم سنخ را روی یک نقشه مشخص کرد.

Øدر صورت ترکیب مرحله تجزیه و تحلیل مناسب است ارزش گذاری مثبت ومنفی  ویا سایر همراه با عکس و کروکی در کنار نقشه آورده شود.

Øهر کدام از علائم در تمام محدوده موثر عنصر روی نقشه پیاده شود.

Øمقیاس نقشه متناسب با اهداف کلی تعیین گردد ولی بهرحال نباید از 1/1000 بزرگتر باشد.مگر در موارد خاص مانند چشم انداز ها و نشانه ها .

Øهرکدام از علائم در جای حقیقی خود بکار برده شود.

Øفقط موارد قابل رویت برداشت شده و روی نقشه ثبت شوند.

Øبزرگی و کوچکی علائم معرف درجه اهمیت آن می باشد.

Øبرای مواردی که در این دسته بندی ها علامتی وجود ندارد می توان علامتی را به صورت قراردادی در نظر گرفت.

 

vعلائم اختصاری شامل: ورودی ها، جداره ها، نقاط تلاقی، نشانه ها، مسیر هاف دیدها و چشم انداز ها

v

§ورودی ها : ورودی اصلی مجموعه در محل ورودی که بنابر استنتاج، ورودی اصلی به شمار می رود بکار گرفته می شود.سمت و دنباله آن جهت حرکت ورود را مشخص می کند.

 

§جداره ها :انواع جداره های موجود بناها در شهر  برای طراحان دیر آشناست.تمامی موارد بخش جداره ها روی خط ساختمان پیاده می شود.جداره های قابل رویت هرچند در دسترس نباشند یا بعنوان جداره دوم محسوب شوند چناچه دیده شوند بایستی برداشت شده روی نقشه پیاده شوند.

 

§نقاط تلاقی :نقاط تلاقی محل تقاطع مسیرها را مشخص می کند.دوراهی، سه راهی، چهارراه و...تمامی با علامتی که از ترکیب فلش ها پدید می آیند نمایش داده می شوند.بزرگی و کوچکی علامت ها ارزش سلسله مراتبی معابر را معرفی می کند.

 

§نشانه ها : هرآنچه که بتواند بصورت واضح در ذهن نقش بندد و نقشی در جهت                                                                            

             سکانس بندی بازی کند بعنوان نشانه تعریف می شود.تقسیم نشانه ها از                             

             نظر سلسله مراتبی با میزان پرهایی است که علامت هایی ستاره دارند.               در داخل یک سطح بزرگی و کوچکی علامت، نشان از سلسله مراتب                 

            مقامی آن نشانه در ان سطح دارد.

 

§

§مسیرها :علامت فلش جهت مسیر ها را مشخص می کند و باید عرض مسیرها در          

             کنار فلش آورده شود.پهنای هرکدام از مسیر های سواره و پیاده و                   

             مسیر آب جاری در سطح مسیر و تداخل آن ها روی همدیگر ترسیم

            شود.سطح اشغال پارکینگ و ایستگاه ها به اندازه واقعی در مقیاس مورد

            نظر ترسیم می شود.

§دیدها و چشم انداز ها :در هر سایتی از سه وجه مسئله دیدها و چشم انداز ها

وجود دارند:

 

.1ازخارج سایت به داخل سایت

.2از داخل سایت به خارج سایت

.3از داخل سایت به داخل سایت

vسوژه چشم انداز در کنار نقطه دید یا بصورت نوشتاری یا کروکی مشخص می شود.

Ø دیدها باید هم از دید سواره و هم از دید پیاده برداشت شود.

Øدرصورت وجود باند های حرکت متفاوت، دیدها از همه باند ها بررسی شوند.

Øمنظور از مانع بصری وجود  عمدتا مبلمان شهری )مانند باجه، دکه، تابلو و غیره( است که مانع از دید جداره ها یا چشم اندازها می شود اما ارزش وجود آن بستگی به ارزش چشم انداز دارد.

 

 

 

 

دسته بندی: پایان نامه و پروژه دانشگاهی » رشته شهرسازی

تعداد مشاهده: 428 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: ppt

تعداد صفحات: 14

حجم فایل:2,403 کیلوبایت

 قیمت: 4,100 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل